Aktualności - Kępno

Nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Biurze Prawnym Urzędu Miasta i Gminy Kępno

06.01.2011
0 0 0 0
Kępno


Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
organizuje nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze :
radcy prawnego w Biurze Prawnym
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie
adres : ul. Ratuszowa 1
 
1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym :
    świadczenie pomocy prawnej, w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie   
    opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, występowanie przed sądami 
    i urzędami.
 
2. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczy objętym naborem :
 
1)      wykształcenie :
a)      konieczne : wyższe z tytułem zawodowym radcy prawnego oraz wpis na listę radców prawnych,
b)      preferowane : nie dotyczy,
2) doświadczenie (staż pracy) :
a)      konieczne : nie dotyczy,
b)      preferowane : doświadczenie w obsłudze prawnej urzędów miast i gmin,
 
3)      umiejętności zawodowe :
a) konieczne : wykonywanie zadań obsługi prawnej w zakresie i na zasadach  
 określonych  w ustawie z dnia  6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r.  
 Nr 10, poz. 65)
           b) preferowane : biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy pod presją   
            czasu, dobra organizacja pracy własnej, gotowość do podnoszenia swoich 
            kwalifikacji,
      4)   obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa   
            członkowskiego europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
5)   ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z  
      pełni praw publicznych,
6)   brak skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub 
      umyślne przestępstwo skarbowe,
7)   nieposzlakowana opinia,
8)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
3.  Oferty osób ubiegających się o wyżej wymienione stanowisko urzędnicze powinny zawierać :
 
1)      kwestionariusz osobowy,
2)      życiorys (c. v.),
3)      list motywacyjny,
4)      kserokopia dowodu osobistego,
5)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności zawodowe kandydata,
6)      kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kandydata,
7)      zaświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia                      
            publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (pobrane z Krajowego Rejestru 
            Karnego),
8)      oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu        z pełni praw publicznych
9)      zaświadczenie lekarskie,
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze.
 
 
4. Oferty wraz wymaganymi dokumentami, o których mowa w punkcie 3, należy składać w  zamkniętych kopertach : do dnia 14 stycznia 2011 r. do godz. 15.00
z dopiskiem ,,NABÓR -  na stanowisko urzędnicze – radca prawny”
- miejsce składania ofert : Punkt Obsługi Interesantów  Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,     ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
 
 
5. Inne informacje :
 
Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje :
 
I  etap - kwalifikacja formalna - badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności            i spełnienia wymagań formalnych określonych w punktach 2 - 3;   
- do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie
II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca :
-  rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez  Burmistrza Miasta          i Gminy Kępno.
 
 
 
Lista osób, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu procedury naboru, a także informacja o wynikach naboru (w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru) - zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              I Zastępca Burmistrza
                                                                                                              Miasta i Gminy Kępno
 
                                                                                                                (-)Szymon  Szczęsny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacji w sprawach objętych ogłoszeniem udziela – upoważniony pracownik Wydziału Administracji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie; tel. (62) 78 25 832.

 


Źródło: www.um.kepno.pl