Aktualności - Kępno

Ogłoszenie o przetargach

10.01.2011
0 0 0 0
Kępno

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Kępnie przy ul.Polnej 


1.PRZEDMIOT PRZETARGÓW ORAZ OPIS NIERUCHOMOŚCI.
 
Przedmiotem przetargów jest :
1)     sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie przy ul.Polnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Kępno jako działka nr 2053/1, o powierzchni 0,4286 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1E/00003381/7.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno i obciążona jest prawem dzierżawy do dnia 30 kwietnia 2012 roku. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość  przeznaczona jest  na cele :
-    usług handlu : oznaczenie na rysunku planu : AA 278 UH,
-    zieleni innej : oznaczenie na rysunku planu : AA 360 ZI,
-    ciągu pieszego : oznaczenie na rysunku planu : AA 125 KD-P.
 
2)     sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie przy ul.Polnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Kępno jako działka nr 2056/1, o powierzchni 2,0294 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KW nr KZ1E/00003381/7.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno; nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość  przeznaczona jest na cele :
-    usług handlu : oznaczenie na rysunku planu : AA 278 UH,
-    zieleni innej : oznaczenie na rysunku planu : AA 360 ZI,
-    drogi klasy dojazdowej : oznaczenie na rysunku planu : AA 43 KD-D,
-    ciągu pieszego : oznaczenie na rysunku planu : AA 125 KD-P.
Na nieruchomościach mogą być lokalizowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000m2, przy czym łączna powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 50% powierzchni całego terenu.
 
2.TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
 
Przetargi odbędą się w dniu 16 marca 2011 roku :
Ad.1) o godz.1100 ,
Ad.2) o godz.1130 ,
w sali nr 11 ( II piętro ) Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, przy ul.Kościuszki nr 5, w Kępnie.
 
3.CENY WYWOŁAWCZE DO PRZETARGU
 
1.     Ceny wywoławcze do przetargów wynoszą odpowiednio :
Ad.1) 800.000-zł netto ( słownie : osiemset tysięcy złotych ),
Ad.2) 3.500.000-zł netto ( słownie : trzy miliony pięćset tysięcy złotych ),
2.     Ceny wywoławcze do przetargów są cenami netto – nie zawiera należnego podatku VAT.
 
4.WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU, WYSOKOŚCI WADIUM ORAZ INFORMACJE DODATKOWE
 
1.     Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium, oddzielnie dla każdej nieruchomości, w następujących wysokościach w wysokościach :
Ad.1) 50.000-zł ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych ),
Ad.2) 300.000-zł ( słownie : trzysta tysięcy złotych ),
w gotówce, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w Banku Zachodnim WBK S.A. oddział Kępno nr rachunku 38-1090-1144-0000-0000-1400-3615, do dnia 12 marca 2011 roku.
 
2.      Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  
 
3.     W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi.
 
4.     Osobom, które przetargu nie wygrały – wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 
5.     Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.   
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul.Kościuszki 5, pok. nr 18 ( tel. 062 78-25-823 lub 062 78-25-819 ).
Informacja w BIP :


Źródło: www.um.kepno.pl